Erasmus na praktyki

PROCEDURA WYJAZDOWA NA PRAKTYKI

 

Krok 1. Proces rekrutacji i niezbędne dokumenty

1) Spotkanie rekrutacyjne dotyczące wyjazdów w danym akademickim odbywa się na przełomie lutego i marca. Informacja o ogłoszeniu rekrutacji pojawia się około miesiąc wcześniej na stronie www.cwz.wsg.byd.pl oraz w systemie ISAPS.

2) Przed spotkaniem rekrutacyjnym należy dostarczyć pracownikom Działu Spraw Międzynarodowych komplet niezbędnych dokumentów, na który składają się:

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy TUTAJ
 • CV w języku angielskim,
 • list motywacyjny w języku angielskim,
 • zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach i aktywnościach studenta
 • zaświadczenie z Dziekanatu WSG o średniej ocen z ostatniego zamkniętego roku nauki

3) Warto także zapoznać się z relacjami studentów, którzy w poprzednich semestrach wyjeżdżali na praktyki zagraniczne. Ich relacje są dostępne na stronie internetowej Działu Spraw Międzynarodowych.

4) Po złożeniu ww. dokumentów, kandydaci otrzymują pocztą elektroniczną informację o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,.

5) Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim lub innym języku, jeżeli będzie on językiem praktyk.

6) Kandydatury studentów zostaną ocenione pod kątem:

 • znajomości języka angielskiego lub innego języka – waga 25%,
 • średniej ocen z ostatniego zamkniętego roku nauki – waga 25%,
 • wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (motywacja studenta do podjęcia praktyki) – waga 30%,
 • aktywna działalność na rzecz Uczelni, działalność w kołach naukowych, uczestnictwo w programie Study Buddy, aktywna działalność w innych organizacjach i zrzeszeniach studenckich niebędących kołami naukowymi – waga 20%.

7) Informacje o dostępnych miejscach i warunkach odbywania praktyk będą udzielane przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ podczas dyżurów dla studentów oraz będą dostępne na stronie www.cwz.wsg.byd.pl w zakładce Erasmus+ Praktyki zagraniczne.

8) Kandydaci zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej o wynikach rekrutacji najpóźniej na dwa tygodnie po spotkaniu rekrutacyjnym.

 

Krok 2. Podpisanie umowy między studentem a WSG i ubezpieczenie

1) Po otrzymaniu wiadomości o zakwalifikowaniu się do wyjazdu na praktyki w ramach Programu Erasmus+, należy zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ w WSG w celu podpisania umowy.

2) Pobyt w instytucji zagranicznej powinien trwać tak długo, jak zostało to zapisane w umowie między WSG a studentem. Zmiany są możliwe uzyskaniu pisemnej zgody Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ w WSG. Niezwłocznie po podpisaniu umowy na konto studenta trafi 80% przyznanego stypendium na wyjazd. Kolejne 20% stypendium student otrzymuje po powrocie pod warunkiem przedstawienia uczelni kompletu dokumentów. Student powinien zapoznać się z Kartą Studenta Erasmusa.

3) Zakwalifikowani kandydaci przed wyjazdem na praktyki powinni zadbać o ubezpieczenie zdrowotne poza granicami kraju. Uczelnia zaleca, aby student złożył do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

Krok 3. Praktyki zagraniczne

1) Student podczas praktyk zagranicznych może skontaktować się z Działem Spraw Międzynarodowych WSG telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w każdej ważnej dla siebie kwestii.

2) Pobyt na praktykach zagranicznych może być skrócony jedynie w wyjątkowych przypadkach i pod warunkiem uzyskania zgody Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ w WSG. Wyjazdy na praktyki nie mogą być krótsze niż 60 dni.

3) Podczas odbywania praktyk zagranicznych student może otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od instytucji, w której student odbywa praktyki.

4) Student zostanie poinformowany przed wyjazdem na praktykę o wysokości wynagrodzenia, przysługujących mu dniach wolnych, tygodniowym wymiarze czasu pracy oraz warunkach zakwaterowania i wyżywienia.

 

Krok 4. Formalności po powrocie

1) Aby rozliczyć się z wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+ należy przedstawić komplet dokumentów podpisanych przez instytucję, w której student odbywał praktyki:  

 • Learning Agreement for Traineeships
 • Confirmation Letter

2) Na podany w procesie rekrutacji adres mailowy student otrzyma także link do ankiety Erasmusa. Wypełnienie jej jest obowiązkowe. Link do ankiety zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej, który student podał w procesie rekrutacji.

3) Student zobligowany jest również do terminowego wykonania testów sprawności językowej przed i po zakończeniu mobilności na platformie OLS. Link do platformy zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej, który student podał w procesie rekrutacji.

4) Każdy student przygotowuje również sprawozdanie z wyjazdu w języku angielskim. Sprawozdanie powinno zawierać minimum 3600 znaków oraz 10 opisanych zdjęć. Sprawozdanie należy przesłać w terminie 30 dni od powrotu ze studiów na adres: dsm@byd.pl. Materiał zostanie opublikowany na stronie internetowej Działu Spraw Międzynarodowych.

Menu
Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki