Rekrutacja 2017/2018

Uczelniane zasady Programu Erasmus+KA103 (mobilność z krajami programu)

Mobilność w roku akademickim 2017/2018
Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników

Zasady dotyczą działań:

wyjazdy studentów na studia (SMS),
wyjazdy studentów na praktykę (SMP),
wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA),
wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

1.Zasady rekrutacji studentów

1.1 Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji

Organem kwalifikującym do programu jest Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją, powołana Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Przy kwalifikacji studentów na wyjazd na studia w skład Komisji wchodzą: Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Instytutowi Koordynatorzy Programu Erasmus+, lektorzy języków obcych, wyznaczeni według potrzeb przez Dyrektora Studium Języków Obcych oraz pracownicy Katedry Lingwistyki Stosowanej, wyznaczeni według potrzeb przez Kierownika KLS.
W przypadku kwalifikacji studentów na wyjazdy na praktyki w skład Komisji wchodzą: Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Kierownik Biura Praktyk, lektorzy języków obcych, wyznaczeni według potrzeb przez Dyrektora Studium Języków Obcych oraz pracownicy Katedry Lingwistyki Stosowanej, wyznaczeni według potrzeb przez Kierownika KLS.
W postępowaniu kwalifikacyjnym może także uczestniczyć przedstawiciel samorządu studenckiego w charakterze obserwatora procedury. Ostatecznej selekcji studentów dokonuje Komisja.

1.2 Kryteria selekcji kandydatów i wymogi formalne

Student ubiegający się o wyjazd w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:
a) być zarejestrowanym jako student studiów pierwszego lub drugiego stopnia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy przez cały czas trwania pobytu na stypendium;
b) być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów; wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia;
c) nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany. Dopuszcza się możliwość wyjazdu obywatela kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie Erasmus+ do uczelni w jego kraju macierzystym, jeżeli w kraju, z którego będzie wyjeżdżał na stypendium Erasmusa, znalazł się w celu realizacji studiów prowadzących do uzyskania dyplomu uczelni wysyłającej.

1.2.1 Wyjazdy studentów na studia (SMS)

Studenci chętni do wyjazdu do uczelni zagranicznej mogą otrzymać maksymalnie 100 punktów w procesie rekrutacji prowadzonej przez Komisję.
Podstawowe kryteria selekcji Kandydatów to:
a) dobra znajomość języka obcego (waga 40%),
b) średnia ocen z ostatniego roku studiów (waga 40%),
c) aktywna działalność na rzecz Uczelni, aktywna działalność w kołach naukowych, uczestnictwo w
programie Study Buddy, aktywna działalność w innych organizacjach i zrzeszeniach studenckich, nie będących kołami naukowymi (obsługa, pomoc w organizacji konferencji), zajęcia nadprogramowe, motywacja studenta (waga 20%).

1.2.2 Wyjazdy studentów na praktykę (SMP)

Studenci chętni do wyjazdu do uczelni zagranicznej mogą otrzymać maksymalnie 100 punktów w procesie rekrutacji prowadzonej przez Komisję.
Podstawowe kryteria selekcji Kandydatów to:
a) dobra znajomość języka obcego (waga 40%),
b) średnia ocen z ostatniego roku studiów (waga 40%),
c) aktywna działalność na rzecz Uczelni, aktywna działalność w kołach naukowych, uczestnictwo w programie Study Buddy, aktywna działalność w innych organizacjach i zrzeszeniach studenckich, nie będących kołami naukowymi (obsługa, pomoc w organizacji konferencji), zajęcia nadprogramowe, motywacja studenta (waga 20%).

1.3 Sposób przeprowadzenia rekrutacji kandydatów

Procedura rekrutacji składa się z dwóch etapów:
a) preselekcji kandydatów na podstawie złożonych dokumentów,
b) selekcji właściwej, która obejmuje przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym.
Punkty z powyższej listy sumują się i powstaje lista rankingowa, która pozwala na przygotowanie listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz listy rezerwowej.

1.4 Termin i sposób ogłoszenia decyzji

W terminie 7 dni od zamknięcia postępowania Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu oraz listą rezerwową.
O wynikach rekrutacji Komisja informuje kandydatów indywidualnie drogą mailową bądź telefoniczną.

1.5 Procedura odwoławcza

Wszystkim studentom ubiegającym się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej. Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ nie później niż 7 dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez Komisję.

1. 6 Uczelnie i instytucje partnerskie

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej Działu Spraw Międzynarodowych: www.cwz.wsg.byd.pl
Wykaz miejsc w uczelniach zagranicznych jest dostępny w biurze Działu Spraw Międzynarodowych.
Wykaz instytucji, w których odbyć można praktyki, jest dostępny na stronie Biura Praktyk www.praktyki.wsg.byd.pl
Wykaz miejsc w instytucjach przyjmujących jest dostępny w biurze Działu Spraw Międzynarodowych.

1. 7 Przygotowanie do wyjazdu

1.7.1 Wyjazdy studentów na studia (SMS)

Przed wyjazdem studenta na studia do uczelni partnerskiej trzy strony, tj. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, uczelnia partnerska oraz student podpisują „Porozumienie o programie zajęć”, tzw. Learning Agreement (LA), uwzględniający możliwości studiowania przez studenta poszczególnych przedmiotów w uczelni przyjmującej. Osobą odpowiedzialną za akceptację i rozliczenie się przez studenta z realizacji LA po stronie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy jest Uczelniany Koordynator  danego Instytutu.
Wszystkie zmiany wprowadzane do LA przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie.
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy dołoży wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie powstawały różnice programowe w stosunku do standardów kształcenia dla danego kierunku studiów. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, zostaną one określone przed wyjazdem studenta, a Uczelniany Koordynator danego Instytutu i student uzgodnią termin i sposób ich uzupełnienia na piśmie.
Jeżeli LA zakłada zrealizowanie przez studenta większej liczby punktów ECTS niż liczba wymagana do zaliczenia semestru/ roku, przed wyjazdem studenta zostanie uzgodniony sposób uznania punktów „dodatkowych”.

1.7.2 Wyjazdy studentów na praktykę (SMP)

Przed wyjazdem studenta na praktykę trzy strony, tj. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, instytucja przyjmująca oraz student podpisują „Porozumienie o programie praktyki” (Training Agreement, TA), określające program i planowany przebieg praktyki. Osobą odpowiedzialną za akceptację i rozliczenie się z realizacji TA po stronie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy jest Kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego.

2. Zasady kwalifikacji pracowników

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników którzy dotychczas nie uczestniczyli w Programie Erasmus+ oraz pracowników, których poprzednie wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ przyczyniły się znacząco do rozwoju współpracy Uczelni z instytucjami z zagranicy oraz podniesienia poziomu umiędzynarodowienia WSG.

2.1 Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie procesu kwalifikacji

Organem kwalifikującym do programu jest Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją. Komisja jest powołana przez Rektora uczelni w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. W skład Komisji wchodzą: Kanclerz, Prorektor ds. Międzynarodowych, Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ z Działu  Spraw Międzynarodowych.

2.2 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

Podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej stanowi „Indywidualny program nauczania”, uzgodniony pomiędzy stronami przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej oraz kompetencje językowe – zdolność prowadzenia zajęć w języku wykładowym uczelni przyjmującej.

2.3 Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (STT)

Podstawę kwalifikacji pracownika uczelni na wyjazd w celach szkoleniowych w uczelni partnerskiej stanowi „Indywidualny program szkolenia”.

2.4 Procedura odwoławcza

Wszystkim wykładowcom oraz pracownikom uczelni ubiegającym się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej. Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ nie później niż 7 dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez Komisję.

2.5 Uczelnie partnerskie

Lista uczelni partnerskich jest dostępna na stronie internetowej Działu Spraw Międzynarodowych: www.cwz.wsg.byd.pl
Wykaz miejsc w uczelniach zagranicznych jest dostępny w biurze Działu Spraw Międzynarodowych.

2.6 Formalne umocowanie zasad rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników

Powyższe zasady finansowania wyjazdów stypendialnych zostały zatwierdzone przez Kolegium Uczelni.

3. Zasady finansowania wyjazdów na studentów (SMA, SMP)

W szczególnych przypadkach student może zwrócić się do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Dziekana danego Wydziału z wnioskiem o przedłużenie pobytu na studiach w uczelni partnerskiej. W przypadku zgody na przedłużenie pobytu student nie otrzymuje stypendium na dodatkowy pobyt w uczelni partnerskiej, a otrzymuje jedynie stypendium w wysokości ustalonej pierwotnie przed wyjazdem do uczelni partnerskiej. Czas pobytu na praktykach oraz na studiach, a tym samym ostateczna wysokość stypendium, jest rozliczana z dokładnością do jednego dnia.
 

4. Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

Stawki stypendium obejmują koszty wsparcia indywidualnego  nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich. Wyjazdy dłuższe niż 7 dni będą realizowane wyłącznie w szczególnych przypadkach.

5. Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celach szkoleniowych (STT)

Stawki stypendium obejmują koszty wsparcia indywidualnego  nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich. Wyjazdy dłuższe niż 7 dni będą realizowane wyłącznie w szczególnych przypadkach.

6. Czas pobytu a wysokość stypendium

6.1 Wyjazdy studentów

Stypendium rozlicza się po powrocie studenta z uczelni/instytucji przyjmującej. Przy określaniu okresu pobytu uwzględnia się czas trwania podany w dokumencie potwierdzającym pobyt, wydanym przez uczelnię/instytucję przyjmującą. Okres pobytu wylicza się z dokładnością do jednego dnia.
Postawę rozliczenia wyjazdu stypendialnego stanową następujące dokumenty:
a) potwierdzenie pobytu wydane przez uczelnię/ instytucję przyjmującą określające czas
rozpoczęcia i zakończenia pobytu,
b) wykaz zaliczeń tzw. „Transcript of records” z określoną liczbą punktów ECTS zdobytych
przez studenta na stypendium
c) wypełniona przez studenta Ankieta Stypendysty Erasmusa

6.2 Wyjazdy wykładowców

Stypendium rozlicza się po powrocie pracownika z instytucji przyjmującej. Podstawą określenia rzeczywistego czasu trwania stypendium jest potwierdzenie pobytu wydane przez instytucję przyjmującą. Czas trwania stypendium określa się w dniach.

7. Redystrybucja zwolnionych/ dodatkowych funduszy

Ewentualne wolne środki zostaną przeznaczone na realizację wyjazdów stypendystów wpisanych na listę rezerwową, na zwiększenie wysokości stypendium oraz dofinansowanie do kursów językowych w uczelniach kraju przyjmującego.

8. Stypendyści niepełnosprawni oraz osoby uprawnione do otrzymywania stypendium socjalnego

Stypendyści niepełnosprawni oraz studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego mogą wnioskować o zwiększenie stypendium. O posiadaniu zaświadczenia o niepełnosprawności oraz o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/18 należy poinformować Uczelnianego Koordynatora, który zawnioskuje do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ o zwiększenie miesięcznej stawki stypendium.

9. Formalne umocowanie zasad finansowych

Powyższe zasady zostały zatwierdzone przez Kolegium Uczelni.

 

Menu
Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2017 Wyższa Szkoła Gospodarki