Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA107)

Zasady realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107 (mobilność z krajami partnerskimi)

 

             W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata. Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

--> Przyjazdy studentów z krajów partnerskich w celu zrealizowania części studiów w uczelni krajów programu;
--> Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
--> Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

           Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

            Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej, jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją

Zasady realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107 (mobilność z krajami partnerskimi) STA(zajęcia dydaktyczne) i STT (cel szkoleniowy).

            Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracowników którzy dotychczas nie uczestniczyli w Programie Erasmus+ oraz pracowników, których poprzednie wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ przyczyniły się znacząco do rozwoju współpracy Uczelni z instytucjami z zagranicy oraz podniesienia poziomu umiędzynarodowienia WSG.

1. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie procesu kwalifikacji

           Organem kwalifikującym do programu jest Komisja Kwalifikacyjna, zwana dalej Komisją. Komisja jest powołana przez Zarządzenie Rektora uczelni w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. W skład Komisji wchodzą: Kanclerz, Prorektor ds. Międzynarodowych, Koordynator Programu Erasmus+ z Działu Spraw Międzynarodowych.

2. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

           Podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej stanowi „Indywidualny program nauczania”, uzgodniony pomiędzy stronami przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej oraz kompetencje językowe – zdolność prowadzenia zajęć w języku wykładowym uczelni przyjmującej.

3. Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (STT)

            Podstawę kwalifikacji pracownika uczelni na wyjazd w celach szkoleniowych w uczelni partnerskiej stanowi „Indywidualny program szkolenia”.

4. Procedura rekrutacji

            Rekrutacja na wyjazdy jest ogłaszana po podpisaniu z Narodową Agencją umowy na realizacje programu w danym roku akademickim. Terminy i wymagane dokumentyrekrutacji są wysyłane do wszystkich pracowników WSG droga mailową na początku lipca. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest ocena indywidualnego programu.

5. Procedura odwoławcza

           Wszystkim wykładowcom oraz pracownikom uczelni ubiegającym się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej. Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ nie później niż 7 dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez Komisję.

6. Uczelnie partnerskie

Wykaz miejsc w uczelniach zagranicznych jest dostępny w biurze Działu Spraw Międzynarodowych.

7. Czas trwania i zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) i w celach szkoleniowych (STT)

          Standardowy finansowany okres pobytu pracownika WSG w instytucji przyjmującej wynosi 7 dni ( 5 dni aktywnej mobilności + 2 dni doliczone na podróż).

          W przypadku wyjazdów dydaktycznych nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia podczas pięciodniowego pobytu minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej.

          W przypadku wyjazdów szkoleniowych, celem wyjazdu nie może być udział w konferencji ani przeprowadzanie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską. Udział w szkoleniu powinien mieć konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień pobytu, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika.

8. Formalne umocowanie zasad finansowych 

Powyższe zasady zostały zatwierdzone przez Kolegium Uczelni.

 

--> Procedura wyjazdowa

--> Mobilność studentów i pracowników z krajami partnerskimi w 2016/2017 roku akademickim

--> Mobilność studentów i pracowników z krajami partnerskimi w 2017/2018 roku akademickim

 

 

Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2017 Wyższa Szkoła Gospodarki