Erasmus Policy Statement

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

 

1. Please describe your institution"s international (EU and non-EU) strategy. In your description please explain a) how you choose your partners, b) in which geographical area(s) and c) the most important objectives and target groups of your mobility activities (with regard to staff and students in first, second and third cycles, including study and training, and short cycles). If applicable, also explain how your institution participates in the development of double/multiple/joint degrees. (max. 5000 characters)

Original language [PL]

 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, jako stosunkowo młoda uczelnia (19 lat) ma już szeroką sieć międzynarodowych partnerów, składającą się z ponad 190 instytucji szkolnictwa wyższego, jak również z ponad 40 zagranicznych nieakademickich instytucji i organizacji. Mając na uwadze potrzeby i potencjał WSG ta liczba partnerstw wydaje się być wystarczająca. Według Strategii Umiędzynarodowienia Uczelni jednym z celów WSG jest uruchomienie co najmniej trzech kierunków studiów pierwszego stopnia oraz dwóch kierunków studiów drugiego stopnia w języku angielskim; uruchomienie co najmniej pięciu nowych programów podwójnego dyplomowania (czterech na studiach pierwszego stopnia i jednego na studiach drugiego stopnia) w partnerstwie z zagranicznymi uczelniami; uruchomienie co najmniej jednego programu studiów typu MBA, których program posiada renomowaną międzynarodową akredytację;  zakłada się opracowanie koncepcji i realizację w roku 2017/2018 co najmniej pięciu anglo- lub rosyjskojęzycznych innowacyjnych programów międzynarodowych, szkół letnich lub kursów specjalistycznych skierowanych do studentów z Polski i z zagranicy; zakłada się uruchomienie co najmniej pięciu kierunków studiów podyplomowych w języku obcym Najczęstszą metodą wyboru nowych partnerów jest tworzenie partnerstw z uczelniami, które uczestniczą wraz z WSG w różnych międzynarodowych projektach lub które zostały polecone przez dotychczasowych partnerów zagranicznych WSG. Według Strategii Umiędzynarodowienia Uczelni priorytety dotyczące obszarów geograficznych o nowych partnerstw (z UE i spoza UE), są następujące:

- kraje UE (w szczególności te, w których WSG nie ma jak dotąd partnerów),

- Ukraina, Białoruś,  Armenia, kraje bałkańskie, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan, Gruzja, Nigeria, Zambia, Kongo, Maroko, Tunezja, Chiny, Indie.

- USA, Kanada, Meksyk.

WSG nie ma specyficznych grup docelowych w działaniach na rzecz mobilności. Jednym z celów określonych w Strategii Umiędzynarodowienia Uczelni jest to, że każdy wydział uczelni brał udział w międzynarodowej mobilności. Dzięki możliwościom programu Erasmus+, został opracowany i wprowadzony program podwójnego dyplomowania z niemieckim partnerem WSG - Heilbronn University. Dzięki skutecznej realizacji wyżej wymienionej Strategii Internacjonalizacji Uczelni, zakłada się co najmniej 8 nowych podwójnych programów dyplomowych (siedem do programów studiów licencjackich i jeden dla programu studiów magisterskich). Dotychczas projekt został omówiony z uczelniami partnerskimi z Łotwy, Litwy, Czech i Węgier. Również mobilność związana z krótkimi programami studiów odgrywa ważną rolę w Strategii Internacjonalizacji Uczelni. WSG uczestniczy z powodzeniem w wielu różnych Programach Intensywnych Erasmusa np. Promoting Intercultural Management for working life in the Baltic Sea Region, Intercultural Approaches to Service Innovation and Design Methods (partner wiodący obu IP: Laurea University of Applied Sciences), Ecopreneurship Approach In The Context Of European Environment (partner wiodący: Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences), International Approaches to Entrepreneurship or Programming Mobile Applications for Android System (partner wiodący: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy). Ta forma krótkoterminowego mobilność staje się coraz bardziej popularne wśród uczniów i nauczycieli w WSG.

Translation language [EN]

The University of Economy in Bydgoszcz as a relatively young University (19 years) has already a wide network of international partners, consisting of more than 190 higher educational institutions as well as more than 40 foreign non-academic institutions and organizations. Having in mind the needs and potential of the University this number of partnerships seems to be sufficient.

However, due to the fact that the University has been systematically introducing new study programmes, according to the Internationalization Strategy of the University one of the aims of the institution is: to launch at least three first-cycle programs and two second-cycle programs in English; to launch at least five new dual diploma programs (four on the first cycle and one on the second cycle) in a partnership with foreign universities; to launch at least one MBA type study program with a reputable international accreditation; to launch at least five English or Russian-language innovative programs, international summer schools or specialist courses addressed to students from Poland and abroad until 2017/2018; it is assumed that at least five postgraduate programs will be launched in a foreign language. The most common method of choosing new partners is establishing partnerships with HEIs that have been participating in different international projects together with our University or that have been successfully cooperating with our existing foreign partners.

According to the Internationalization Strategy the priorities regarding geographical areas of the new partnerships (EU and non-EU) are as follows:

-EU countries (particularly countries from which the University has no partners at all),

- Ukraine, Belarus, Armenia, the Balkan countries, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Georgia, Nigeria, Zambia, Congo, Morocco, Tunisia, China, India.

-USA, Canada, Mexico.

There are no specific target groups of the University’s mobility activities. One of the aims defined in the Internationalization Strategy of the University is that every single department of the University takes part in the international mobility. Thanks to the possibilities of the Erasmus+ programme, a double diploma programme with our German partner Heilbronn University was developed and introduced. Thanks to the successful implementation of the above mentioned programme Internationalization Strategy assumes at least 8 new double diploma programmes (seven for the Bachelor study programmes and one for a Master study programme). So far the project has been discussed with partner universities from Latvia, Lithuania, Czech Rep. and Hungary.

Also mobility connected with short cycle programmes plays an important role in the Internationalization Strategy. The University has been participating successfully in many different Erasmus Intensive Programmes, eg. Promoting Intercultural Management for working life in the Baltic Sea Region, Intercultural Approaches to Service Innovation and Design Methods (lead partner of both IPs: Laurea University of Applied Sciences), Ecopreneurship Approach In The Context Of European Environment (lead partner: Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences), International Approaches to Entrepreneurship or Programming Mobile Applications for Android System (lead partner: University of Economy in Bydgoszcz). This form of short term mobility is getting more and more popular among students and teachers at our University.

 

2. If applicable, please describe your institution"s strategy for the organisation and implementation of international (EU and non-EU) cooperation projects in teaching and training in relation to projects implemented under the Programme. (max. 2000 characters)

Original language [PL]

Od początku swojego istnienia Wyższa Szkoła Gospodarki podejmuje kroki dotyczące wdrażania wysokich standardów kształcenia, aby osiągnąć cele wskazane w Deklaracji Bolońskiej oraz w założeniach Europejskich Ram Kwalifikacji. Chociaż WSG jest stosunkowo młodą instytucją, zdołała nawiązać współpracę z ponad 190 uczelniami z zagranicy i ponad 40 innymi instytucji (z B, CZ, EE, FIN, F, E, NL, LT, LV, D, P, RU, SK, SLO, TR, UA, HU). Co ważne, społeczeństwo akademickie zachęcane do udziału w międzynarodowych działaniach przewidzianych przez WSG, aby poszerzyć swoje zawodowe doświadczenie o aktywność międzynarodową. Działania dotyczące realizacji międzynarodowych projektów współpracy są koordynowane przez Dzaił Spraw Międzynarodowych. Pracownicy tej jednostki WSG, w tym Koordynator Programu Erasmus, są wspierani przez Instytutowych Koordynatorów Erasmusa. Dział Spraw Międzynarodowych jest odpowiedzialny za przygotowanie umów dwustronnych, kontakt z zagranicznymi instytucjami partnerskimi i aplikowanie o środki w ramach Erasmus+ oraz ich podział. Instytutowi Koordynatorzy Erasmusa także informują studentów i pracowników o możliwościach dotyczących udziału w projektach międzynarodowych, promują Program i prowadzą rekrutację w ramach instytutów wśród studentów i pracowników , goszczą także przyjeżdżających studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych z zagranicy. Wiele wysiłków wkłada się, aby zapewnić ciągłą pomoc studentom w wypełnianiu dokumentów, a także monitorować i oceniać postępy uczestników. Wszystkie międzynarodowe działania są wspierane przez różne kanały marketingu, takie jak: strony internetowe, serwisy społecznościowe i dystrybuowane w WSG w formie drukowanej materiały (plakaty, przewodniki, ulotki i artykuły w Kurierze WSG).

Translation language [EN]

Since the very beginning the University of Economy take steps regarding the implementation of high standards of education to meet the objectives listed in the Bologna Declaration and the European Qualification Framework. Although Uni is a relatively young institution, we manage to established cooperation with more than 190 universities from abroad and more than 40 non-academic institution from B, CZ, EE, FIN, F, E, NL, LT, LV, D, P, RU, SK, SLO, TR, UA, HU. What is important, the academic society is highly encourage to participate in the international activities provided by Uni to fulfill their academic curriculum with a precious experience. Activities concerning the realisation of the international cooperation projects are coordinated by the International Affairs Office. The employees of this Uni unit, including the Erasmus Coordinator are supported by the Departamental Erasmus Coordinators, chosen from the particular Uni institutes. The IAO is responsible for preparing bilateral agreements, contact with a foreign partner institutions and applying for a project funds in the frame of the Erasmus and their division. Together with departamental coordinators informing Uni students and employees about the opportunities regarding the participation in the international projects, promote such projects, conducting recruitment process among students and employees and hosting incoming students, academics and administrative staff from foreign partners. A lot of efforts have been made to provide continuous help regarding fullfilment of formalities, monitoring and evaluation of progress of participants. During the lifetime of each international mobility project a lot of efforts have been made to provide its continuous monitoring of evaluation. All international activities are promoted via different marketing channels such as: internet websites, social networking sites and distributed at Uni in the forms of printed materials (posters, guides, leaflets or articles in Uni’s courier).

 

3. Please explain the expected impact of your participation in the Programme on the modernisation of your institution (for each of the 5 priorities of the Modernization Agenda*) in terms of the policy objectives you intend to achieve. (max. 3000 characters)

Original language [PL]

Absolwenci szkół wyższych w Europie są zazwyczaj w stanie znaleźć lepszą pracę niż absolwenci szkół średnich. Studenci szukają możliwości oferowanych przez uczelnię, które pozwoliłby im spełnić przyszłe oczekiwania rynku. Jedną z przewag dostarczanych przez program Erasmus+ studentom jest zapewnienie, że otrzymają zarówno wiedzę, jak i praktykę, potrzebne do ich przyszłej pracy zawodowej. Program Erasmus+ daje studentom szansę, nie tylko na dostęp do edukacji i praktyk za granicą, ale także, co jest bardzo ważne, wsparcie finansowe ze środków Programu umożliwiające nie tylko studentom z najbogatszych rodzin zdobycie doświadczenia międzynarodowego. Udział WSG w Programie Erasmus+ pomaga osiągnąć pierwszy cel Programu Modernizacji i przyczynia się do rosnącej liczby absolwentów uczelni. Oczekiwany skutek udziału WSG w Programie Erasmus+ to także poprawa jakości i adekwatności kształcenia i praktyk. Wymiana doświadczeń uczelni pokazała już, że realizacja najnowszych metod kształcenia na pewno skutkuje lepszymi wynikami w nauce. Z drugiej strony, dzięki współpracy pracownicy uczelni mogą wymieniać swoje doświadczenia w zakresie projektowania badań, analiz oraz dzielenia się literaturą, często podejmując kroki do kontynuowania wspólnych badań międzynarodowych. Program Erasmus+ jest okazją dla studentów, aby uzyskać przydatne umiejętności międzynarodowe. Doświadczenie WSG pokazuje, że udział w Intensywnych Kursach Erasmusa, zarówno w tych, w których WSG była liderem, jak i w tych, w których była partnerem, stanowił doskonały przykład transferu wiedzy i kompetencji wśród nauczycieli akademickich, specjalistów wybranych dziedzin oraz studentów. Ten aspekt przyczynił się już i na pewno przyczyni się w przyszłości do wzrostu zdolności studentów do zaspokajania potrzeb rynku pracy. Zakłada się, że dalszy udział WSG w Programie Erasmus+ będzie miał wpływ na rozwój umiejętności studentów, takich jak na przykład doskonalenie nauki języków. Poprzez zapewnienie studentom możliwości wyjazdu na studia lub praktykę za granicą, daje się im również możliwość pełniejszego poczucia się obywatelami Unii Europejskiej. Co również ważne, doświadczenie zdobyte przez studentów w ramach Programu Erasmus+ jest wysoko cenione przez pracodawców i zwiększa ich szanse na znalezienie pracy. Ponadto, Program Erasmus+, zachęcając do współpracy transgranicznej, daje korzyść instytucjom partnerskim poprzez umożliwianie kontynuacji międzynarodowych projektów edukacyjnych. Jak dotąd Program Erasmus+ bardzo wpłynął na współpracę naszej uczelni z firmami i organizacjami skutkującą wzrostem natężenia badań problemowych oraz wymiany wiedzy. Mając w pamięci istotność połączenia edukacji, badań, innowacyjności oraz pogłębienia interakcji między nimi, można być pewnym, że kontynuacja działań w ramach Programu Erasmus+ wpłynie na zacieśnienie współpracy i wzmocnienie całej struktury.

Translation language [EN]

HEI graduates are usually able to find a better and well-paid employment than those with only a high school diploma. Students are looking for opportunities offered by HEI which would let them to meet expectations of the market in the future. One of the advantage provided by the Erasmus+ program for students is the ensurement that they receive both education and training needed for the jobs. The Erasmus+ program gives students a chance not only to access to the abroad education but also what is important-by funds from the Erasmus+ program such it is more affordable for students. By financial support students not only from the wealthiest families have an opportunity to gain international education. Participation of Uni in the Programme helps to achieve the first goal of the Modernization Agenda and contributes to increasing number of HEI graduates. The expected impact of Uni’s participation in the Erasmus concern also improvement the quality and relevance of teaching and researcher training. Exchange of HEIs experience through the Erasmus+ program has already shown that implementation of the most recent methods of teaching definitely results in better learning outcomes. On the other side through the cooperation researchers may exchange their experience regarding research design, analysis or sharing literature often taking common steps to continuation of common–international research. The Erasmus+ program will provide opportunities for students to gain useful international skills. Uni experience shows that the participation in the Erasmus+ program Intensive Courses–coordinated by our Uni and those our HEI was involved in as a partner institution–were a great example of transferring the knowledge and competences among teachers, professionals and students. This aspect did and definitely would contribute to growth of students’ skills resulting in meeting the needs of high-skilled occupation market. It is assumed the further participation in the Erasmus+ program will impact on development of students’ skills such as improvement of language learning and self-awareness. By providing them opportunities of mobility through study or training abroad they will be experiencing the better sense of European citizenship. What is also important the experience gained by students in the frame of the Erasmus+ program will be highly valued increasing their employability. Moreover involvement of the Uni in the Erasmus+ program would encourage cross-border cooperation having beneficial effects for partner institutions by possibility of international educational projects continuation. So far the Erasmus+ program highly impacted on cooperation of our HEI with other companies and knowledge organizations resulting in growth of the problem-oriented research and teaching and the knowledge transfer. Having in mind the importance of combination of education, research, innovation and improvement the interactions between those three triangle points it is undeniable that the continuation of the activities in the frame of the Erasmus+ program would impact on strengthening the cooperation and making the whole structure stronger.

 

Menu
Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki